Interneringskampen

Overzicht v.d. voornaamste tijdelijke en permanente gevangenissen en kampen voor burgergeïnterneerden en krijgsgevangenen tijdens de Japanse bezetting 1942-1945, samengesteld door H.J.Legemaate en J. van Dulm.

 

JAVA

 • Serang
 • Tangerang/Tanahtinggi
 • Batavia
  • D.E.K.
  • M. School
  • Boekit Doeri
  • Chinese School Patekoan
  • Djaga Monjet
  • Glodok
  • Grogol
  • Kampon Makassar
  • Kazerne Veldpohtie Tandjong Priok
  • Kramat
  • Krawang
  • Mater Dolorosa
  • Sint-Vincentius
  • Struiswijk
  • X-de Bataljon
  • Tjideng
  • Tjipinang
  • Uniekampong Tandjong Priok
 • Buitenzorg
  • Gedoeng Badak
  • Kota Paris
  • Sempoerkamp
 • Soekaboemi
 • Tjiandjoer
 • Tjimahi
  • Baros
  • Bergartillerie_kampement
  • Depot Mobiele Brigade
  • Depot VI-de Bataljon (Kale Koppenkamp)
  • Militair Hospitaal
  • Mitrailleurscompagnie
  • Treinkampement
  • IV-de en IX-de bataljon
 • Bandoeng
  • Bangka
  • Dick de Hoogschool
  • Kareës
  • Landsopvoedingesticht (LOG.)
  • Lengkong
  • Luchtdoelartilleriekazerne
  • Palace Hotel
  • Pasar Andir
  • Rana
  • Soekamiskin
  • Stella Maris
  • Tjihapit/Bloemenkamp
  • Tjikoedapateuh (xvde Bataljon)
  • Zeelandiaschool
 • Tjitjalengka/Madjalaja
 • Garoet
 • Cheribon
 • Tegal
 • Poerwokerto
 • Tjilatjap
 • Pekalongan
 • Semarang
  • Bangkong
  • Broederschool
  • Djatingaleh
  • Gedangan
  • Gedoengdjati/Kalitjeret (buitenkamp)
  • Halmaheira
  • Kalibanteng
  • Karangpanas
  • Lampersari-Sornpok
 • Soemowono/Banjoebiroe
  • Salatiga/Ambarawa/
  • Bandoengan
 • Moentilan/Magelang
 • Djokjakarta
 • Solo
 • Ngawi
 • Madioen
 • Kediri
 • Blitar/Kawarasan
 • Batoe
 • Malang
 • Dampit
 • Soerabaja
  • Boeboetan
  • B.S.
  • Darmo (Wijk)
  • Jaarmarkt
  • Morokrembangan
  • Ondaatjekamp
  • Tandjoeng Perak
  • Werfstraat
 • Kesilir

SUMATRA

 • Sabang/Koetaradja
 • Sigli
 • Bireuën
 • Lhokseumawe
 • Takengon
 • Meulaboh
 • Langsa
 • Koealasimpang
 • Lae Boetar
 • Singkel
 • Bindjei/Bankatan
 • Medan/Belawan
  • Uniekampong A.D.E.K.
  • Poelauberajan
  • Arcadia
  • Helvetia
  • Serdangkwartier
  • Tandjoengmorawa
  • Kampong Baroe
  • Sint-Jozefschool
  • Soengei Senkol
  • Belawan Estate
 • Gloegoer
 • Brastagi
 • Kabandjahé
 • Lawésigalagala/Kotatjane
 • Tebingtinggi
 • Pematangsiantar
 • Pangoeroeran
 • Baligé/Taroetoeng
 • Sibolga
 • Padangsidempoean
 • Bandar Doerian/Aik
  • Pamienke/Padang Halaban/ Rantauprapat/Sirengorengo
 • Tandjoengbalai
 • Bangkinang
 • Fort de Kock/Boekittinggi
 • Padangpandjang
 • Sawahloento
 • Soengeipenoeh
 • Rengat
 • Kepahiang
 • Belalaoe
 • Muntok
 • Pangkalpinang
 • Teloekbetoeng
 • Benkoelen
 • Palembang/Pladjoe/ Soengeigerong
 • Djambi
 • 39-40 Pakanbaroe/Moeara
 • 41 Padang

BORNEO

 • Tarakan
  • Kazerne
  • Lingkas
  • Radiostraat
 • Samarinda
 • Poeroektjaoe
 • Balikpapan
 • Kandangan
 • Bandjermasin
 • Pontianak
 • Singkawang
 • Sambas
 • Kuching (Brits-Borneo, ook Ned. geïntern.)
  • Batu Lintang
  • Pandungan
  • Zaid Rock Road 11 Pulau Labuan (id.)
 • Jesselton (id.)
 • Sandakan (id.)

CELEBES

 • Poelau Moena Raha
 • Makassar
  • Goaweg
  • Malino
  • Kampili
 • Parépare/Bodjo
 • Bolong
 • Menado
  • Sint-Jozef
  • Teling
  • Kaäten
  • Tomohon
  • Airmadidi

AMBON

 • Adventskerk
 • Bethanië
 • Boskamp
 • Stovil
 • Tantoej
 • Liang
 • Roemah Tiga
 • Wajame
 • Laha
 • Mandai (vliegveld)

CERAM

 • Arnahei

HAROEKOE

 • Palao

NIEUW-GUINEA MANOKWARI

 • Hatam
 • Prafiririvier
 • Hollandia
 • Biak

TIMOR

 • Lautem
 • Dilly
 • Liguica
 • Atambua
 • Soë
 • Penfoei (vliegveld)

FLORES

 • Taliboero
 • Maoemere
 • Endé

SOEMBA

 • Waingapoe

SOEMBAWA

 • Bima

LOMBOK

 • Mataram

BALI

 • Singaradja
 • Denpasar

MADOERA

 • Bangkalan
 • Soekalilo