Japan reagerend op haar gedwongen contacten met de Westerse Wereld

1804

Japans – Russische schermutselingen om de Koerillen eilanden.

1825

S. Aizawa stelt dat de bestudering van het Westen in Japan leidde tot bewondering van het Westen; en dat zal de ondergang betekenen van de Japanse cultuur en mogelijk tot onderwerping en verovering van Japan leiden.

1840

Generaal S. Sakuma stelt dat Japan de technieken en machines van het Westen moet leren en overnemen om zichzelf te kunnen beschermen.

1854

Amerika dwingt Japan handelsconcessies af – een handelsconcessie is een stuk grond met gebouwen, dat in dat land buitenlands territorium is.
Rusland verkrijgt concessies in ruil voor de Koerillen.
Japanse betogingen tegen de buitenlanders worden in 1863 en 1864 door Amerika, Engeland, Frankrijk en Nederland beantwoord met zware bombardementen vanuit zee. Franse troepen landen in Japan en vernietigen kustverdedigings-forten. In 1890 controleerden zo de buitenlanders 80 % van de Japanse export (voor 30% naar Amerika).

 

1857

M. Hotta stelt dat Japan over de hele wereld handel moet drijven en gelijk kijken waar buitenlanders beter in zijn dan Japanners en dat onmiddellijk kopiëren om zo Japan sterker te maken op zowel handelsgebied als militair gebied.
S. Yoshida stelt dat verdediging van Japan inhoudt, dat Japan Mantsjoerije en Korea moet veroveren als buffer tegen Rusland en China en de zuidelijke eilanden (Filippijnen en Nederlandsch Oost-Indië) als buffer tegen India.
Japan vraagt Nederlandse specialisten naar Japan te komen om de marine en voornamelijk de gezondheidszorg te verbeteren.

1868

In Japan wordt de Iokugawa familie van de keizerlijke troon gestoten en vervangen door de Meiji familie.
In gebruikneming van het Yasukumi-heiligdom dat gewijd is aan de verering van zielen van diegenen die als soldaat hun leven hebben gegeven voor de keizer. (President Sukarno heeft aan dit heiligdom een opgezette paradijsvogel geschonken, als dank voor de Indonesische bevrijding).

Japan vervangt het bestuurlijk stelsel naar Chinees model uit de zevende eeuw, door een centraal bureaucratisme naar Frans model, dat het hele land controleert; er komt geen scheiding van macht tussen de politiek en de godsdienst. Er komt een nationale politie die naar Frans model wordt opgezet.
Er komt openbaar onderwijs, dat naar Duits model wordt opgezet (rond 1900 had 90% van de Japanners gedurende minimaal 6 jaar verplicht onderwijs gehad).

Op scholen wordt onderwezen dat de keizer van goddelijke afkomst is, hij is diepbezorgd om het morele gedrag van zijn volk; daarom dien je je als Japanner te bewijzen aan hem en moet je loyaal aan hem zijn. Hij is immers ook de lijn tussen hemel en aarde die de vierhoeken van de wereld onder één dak zal brengen.
Daarnaast dien je respect te hebben voor je ouders en meerderen en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het staatsgezag af te leggen.
Nadruk wordt gelegd op collectivisme, individualisme is een teken van degeneratie.
De pers wordt gecensureerd, kritiek is verboden op: het keizerlijke hof, militairen, politici en ambtenaren.
Democratie en socialisme zijn verboden.
In 794 was de hoofdstad verplaatst van Nara naar Kyoto, nu wordt Edo de hoofdstad en gaat Tokio heten, hetgeen “oostelijke hoofdstad of hoofdstad van het oosten” betekent.

1872

Japan bezet de Ryukyuarchipel (Okinawa), aan China schatplichtig.

1873

Japan besluit zijn leger te organiseren naar het voorbeeld van Duitsland en Frankrijk en haalt Duitse deskundigen naar Japan. Er komen militaire academies en een generale staf die direct verantwoordelijk is aan de keizer en niet aan de minister van oorlog. De dienstplicht wordt ingevoerd.
Japan bezet de Ogasawara (Bonin) archipel, en ook de Volcano archipel (Iwo Jima).

1889

Japan kondigt een grondwet af, naar Pruisisch model (dus met een sterke bureaucratie). Het jaar daarop komt voor het eerst een parlement bij elkaar.

1895

De Japanse ambassadeur in Korea probeert de macht te grijpen door de Koreaanse Koningin te laten vermoorden, na mislukking wordt hij vervangen. Japan krijgt handelsconcessies in Korea.
Japan valt China aan en verkrijgt Taiwan en de Pescadoren eilanden; onder druk van Rusland, Duitsland en Frankrijk moet Japan het veroverde schiereiland Kwantung, aan Rusland afstaan.
Japan neemt het Franse koloniale model over: de bevolking snel ontwikkelen, ze dan Frans staatsburger maken en het gebied een Frans departement noemen. Zo worden Taiwan (1895) Zuid Sakhalin (1907) en Korea (1911) Japanse provincies. Maar in de Japanse koloniën bleef in tegenstelling tot de Franse koloniën een scherp besef van etnische identiteit.

1900

K. Okakura stelt dat Japan verplicht is als beschermer op te treden van de oude Aziatische cultuur en éénheid.

1901

In Japan wordt de Zwarte Draak opgericht. Een vereniging die de westerse expansie in Azië wil stoppen en wil onderwerpen na een oorlog met Rusland, waarna Japan Mantsjoerije, Mongolië en Siberië zal verwerven.

1902

Japan tekent een alliantie overeenkomst met Engeland.

1905

 • Japan maakt Korea tot haar protectoraat (en in 1910 haar kolonie).
  Japan valt Rusland aan en verkrijgt de zuidelijke helft van het Sakhalinschiereiland en Zuid-Mantsjoerije.
 • Amerika wenst een stop op Japanse emigratie naar Amerika en boycot Japanse firma’s. Dit laatste leidt tot felle emotionele reacties in Japan.
 • Japan moedigt nu Japanners aan naar met name Maleisië en Nederlandsch Oost-Indië te emigreren en daar te investeren.
  In Japan worden cursussen Maleis en Nederlands opgezet.
  Na de Japans-Chinese oorlog van 1894 – 1895 meende Japan dat het internationaal respect had verworven en bewezen dat civilisatie geen monopolie was van blanken.
  Na de Japans-Russische oorlog van 1904 – 1905 had Japan een hoge financiële schuld aan Amerika en Engeland, maar had bewezen een moderne vloot te hebben door tot twee maal toe de Russische vloot vernietigend te verslaan.
  Dit had dan ook diepe indruk gemaakt op de intellectuele nationalisten in de Aziatische koloniën.

 

1915

Japan experimenteert met gifgas.

1918

 • Na de Eerste Wereld Oorlog neemt Japan als Engelands bondgenoot, de Duitse handelsconcessies in China over, de Duitse spoorlijnen en marinebases en tevens de Duitse eilandengroepen de Marianen, Carolinen, Marshalleilanden en Palaueilanden.
  Ook de andere Duitse koloniën worden verdeeld onder de winnaars. Hetzelfde lot ondergaat het Ottomaanse rijk. De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie wordt ontbonden in zelfstandige staten.
 • Nadat Japan na WO I Chinese concessies kreeg en daar soldaten kon legeren en een legermacht in Korea had na 1911, gingen de Japanse legerleiders op het vaste land hun eigen politiek bedrijven – wel na uitgebreid gepolst te hebben bij collega’s, ambtenaren, politici en het hof in Tokyo-. De Japanse regering kon zo dus voor voldongen feiten gesteld worden, waardoor ze over incidenten kon praten met andere mogendheden. De minister wist immers nergens van, dat iedereen om hem heen wel van te voren op de hoogte was, inclusief de keizer, deed niet ter zake.

1918 – 1922

De vierjarige veldtocht van Japan in Siberië.

1919

Opstand in Korea, 8.000 mensen worden gedood en 50.000 mensen worden gevangen gezet.

1920

In Japan wordt politiek het leger de centrale macht. In de publieke opinie gingen in Japan steeds meer stemmen op voor een verbond tegen het blanke ras.
De Japanse export was in vijf jaar verdrievoudigd. Er werden “bloedbanden” gelegd tussen politici, militairen en eigenaren van de zaibatsu. Zaibatsu zijn industriële complexen naar Duits model zoals, Krupp, I.G. Farben, Messerschmid.
Keizer Hirohito bezit 25% van de aandelen Mitsubishi en 25% van de aandelen van de Yokohama Specie Bank voor overzeese investeringen.
Tegenstanders werden uit de weg geruimd:
1913 de minister van buitenlandse zaken,
1921 de premier (en de keizer krankzinnig verklaard),
1930 de minister president,
1932 de minister president,
1935 de minister van oorlog,
1936 diverse ministers.

1921

De opstand van Korea tegen de Japanse bezetting wordt bloedig neergeslagen.

1923

 • Kemal Ataturk (1880-1938) en Napoleon zijn het lichtend voorbeeld voor Hirohito en veel Japanse officieren en politici.
 • Aardbeving in Tokio, 160.000 doden, wordt in Japan toegeschreven aan de buitenlanders. Duizenden Koreanen worden gelyncht.

1924

Amerikaanse wet tegen Aziatische immigranten leidt tot felle protesten in Japan.

1925

Algemeen stemrecht voor mannen in Japan, voor vrouwen is het verboden om te denken.

1926

Militaire vorming wordt op de Japanse scholen ingevoerd, 30.000 beroepsmilitairen moeten daartoe vrijgemaakt worden uit het leger, de kinderen moeten in uniform paraderen voor de keizer.
De oprichting van een chemisch en bacteriologisch proefcentrum vindt plaats, mede op initiatief van Hirohito.

1929

Het Japanse Kwantung leger creëert het Mukden incident door de Mantsjoerijse leider Chang Tso-lin te vermoorden.

1930

Bij de herdenking dat Japan 25 jaar geleden Rusland versloeg riep keizer Hirohito op tot verder Japanse agressie.
Japanse legerofficieren richten het Kersenbloesem Genootschap op, dat een einde aan de pro-westerse fase in de nationale geschiedenis wenst en instelling van een militaire dictatuur, die beter aansluit op de traditionele geest van Japan.
Na de economische terugval, ingezet eind 1929, proberen de zaibatsu concessies in Mantsjoerije en China te verkrijgen en bieden daartoe de Japanse generaals leningen aan voor wapenaankopen.
Zolang Tokyo maar niet geconsulteerd en in de besluitvorming betrokken werd, had de generale staf geen bezwaren en was ze bereid achteraf haar goedkeuring uit te spreken.
De generaals trachtten zelf geld te genereren in bezette gebieden door monopolisering: drugsgebruik – drugshandel, gokken en prostitutie. Voor prostitutie ronselden ze in de jaren dertig eerst 70.000 Japanse meisjes in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Toen die allen na enige jaren besmet waren met geslachtsziekten werden zij vervangen door Koreaanse meisjes en door plaatselijke meisjes. Het totaal aantal “verbruikte” meisjes wordt geschat op meer dan 300.000; waarvan de helft uit Korea. Minstens 25% is vermoord door de militairen bij het terugtrekken en een zelfde percentage pleegde zelfmoord.
Werkloze Japanse boeren gingen in het leger, verkochten hun dochters aan de legerbordelen en emigreerden naar Mantsjoerije.
Amerika, Engeland en Japan maken marineafspraken; Japan gaat nu op grote schaal onderzeeboten en vliegdekschepen bouwen; die hadden ze buiten de afspraken weten te houden.
Tijdens de verkiezingen tussen 1918 en 1942, stemt 60% der Japanners op democratische partijen die antioorlog zijn.
De Japanse staatsvorm wordt omschreven als: militaristisch absolutisme.
Japan nodigt Indonesische studenten uit om gratis in Japan te studeren.

1931

Japan meent dat het de wereld van het Marxisme en andere corrumperende ideologieën moest redden ten faveure van het confucianisme, daarom moest er oorlog gevoerd gaan worden tegen Rusland, Engeland en Amerika.
Het Kwantung leger bezet Mantsjoerije, na aanvankelijk verzet van het kabinet gaat dit uiteindelijk accoord onder sterke druk van de media en het Japanse publiek.
Deze ingreep was naar Brits en Russisch voorbeeld, met als argumenten:
ten eerste:zet je eigen regering voor een voldongen feit met je initiatief (onder
andere Raffles en Rhodes);
ten tweede:bemoei je met je buren met het argument dat daar geen orde en rust
heerst hetgeen jouw leven op het spel zet, dus: zelfverdediging.
Het leger haalt de in 1912 afgezette keizer van China naar Mantsjoerije en kroont hem in 1934 tot keizer.

Oktober 1931

De stad Tsintsjou wordt gebombardeerd.

1932

 • Japan verzoekt Nederland om Nieuw Guinea als kolonisatiegebied voor het Japanse volk af te staan.
 • Japanners die buiten Japan werken, krijgen een toeslag op hun loon van 50%.
 • De Japanse politie diende alle telefoongesprekken in Japan af te luisteren.

1933

Op Japanse schoolatlassen worden Frans-Indochina, Thailand, Maleisische Federatie (Straits Settlements), Filippijnen en Nederlandsch Oost-Indië als Japans grondgebied aangegeven.
Japan verlaat de Volkenbond en verklaart dat de handhaving van orde en rust in Oost-Azië haar taak is.
Het leger pleegt twee staatsgrepen in Japan die beide mislukken door afkeuring van de keizer (15 mei 1932 en 26 februari 1936).
Het Japanse leger misdraagt zich ten aanzien van voornamelijk de burgerbevolking in China, plundering, verkrachting en moord zijn normaal.

 

1935

De vrouwen wordt aangeraden om, net als de Westerse vrouwen, een onderbroek te dragen.

1936

De Japanse regering neemt in nauw overleg met de zaibatsu een economisch vijfjarenplan aan voor een oorlogseconomie. Zij besluit tevens wapens en grondstoffen aan het Spaanse Franco-regime te leveren. Plannen worden gemaakt voor na de oorlog.

1937

 • Japan valt China binnen na het Peking incident, de Volkenbond veroordeelt Japan. De Japanse luchtmacht bombardeert burgerdoelen zoals de stad Sjanghai.
 • Groot Brittanië onderschrijft de Amerikaanse stelling dat Singapore, bij een aanval vanaf het Maleisische schiereiland, onverdedigbaar is.

September 1937

naar schatting 200.000 burgers worden in Nanking vermoord. Een zorgvuldig voorbereide actie, in opdracht van “hogerhand” na goedkeuring van de keizer. Jaarlijks werd deze “overwinning” in Japan gevierd door een lampionnen optocht voor kinderen. (Volgens het Tokio tribunaal: de zwaarste oorlogsmisdaad uit WO II).

1938

 • De Volkenbond veroordeelt Japan wegens het gebruik van gifgas in haar oorlog met China. Bommen met tyfus, cholera en pestdragende vlooien op Ningpo veroorzaken 99 doden.
  De Nationale Mobilisatie Wet wordt in Japan aangenomen, de regering wordt gemachtigd een totale oorlog te ontketenen tegen:

  1. Rusland en Amerika,
  2. China en Engeland,
  3. Frankrijk en Nederland.

  De Keizerlijke Militaire Reservisten Vereniging (veteranen) kregen in 1942 onder zich:
  de Groot Japanse Vrouwen Vereniging met 21 miljoen leden, en de Groot Japans Jongeren Vereniging met 14 miljoen leden.
  In november 1943 ging de dienstplichtige leeftijd van 40 jaar naar 45 jaar en studenten van 20 jaar moesten het leger in. November 1944 gold de dienstplicht vanaf een leeftijd van 17 jaar.
  Keizer Hirohito beveelt tot geen vergelijk met Chiang Kai-Shek, terwijl zijn generaals dat wel wensen, daar zij hun troepen willen sparen voor de oorlog tegen USSR.

 • Een delegatie van Hitler-jugend bezoekt Japan.

1939

 • Japan bezet het Chinese eiland Hainan en de Sinnan eilanden, de Indochinese Spratley-eilanden en blokkeert de Britse concessie Tientsin in China.
  Japanse troepen worden in Buiten-Mongolië door Russische troepen vernietigend verslagen; de Japanse generaals wensen geen oorlog meer met Rusland. Doordat ook de oorlog in China “stil” komt te liggen, krijgt de marinetop meer aanzien. Die pleit voor een zeeoorlog, waarbij het belangrijkste doel moet zijn Nederlands-Indië in te lijven.
  (Had Japan dat gedaan na de verovering van Mantjsoerije en vervolgens zijn agressie beëindigd, dan hadden Amerika en Engeland dat goed gevonden. Had Japan eind 1940 de Sovjet Unie aangevallen dan was de oorlog ook heel anders verlopen.)
 • Vrouwen wordt een permanent en make-up verboden, evenals hoge hakken en nylons.